Σήμα Καινοτομίας

Το σχολείο μας από τις 16/11/2022 συμμετέχει ενεργά στην δράση «Καινοτόμα Σχολεία» της Επιστημονικής ΄Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ) και δραστηριοποιείται στην Κοινότητα Μάθησης της ΕΕΠΕΚ, προσβλέποντας στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών του Συλλόγου Διδασκόντων του και στην προώθηση καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών.

Το προσωπικό του σχολείου έχει πρόσβαση στα τεύχη της Ένωσης για αναζήτηση χρήσιμου και καινοτόμου υλικού αλλά και πρόσβαση στις επιμορφώσεις – σεμινάρια της, αναβαθμίζοντας έτσι την παρεχόμενη εκπαίδευση.